Målbeskrivning

  • 22 mars 2016

En omfattande revidering av Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2015:8) som reglerar läkarnas ST-utbildning trädde i kraft 1 maj 2015. Den nya föreskriften innehåller bland annat ny specialistindelning, ny målstruktur och skärpta krav för kvalitetsgranskning av ST. Se Socialstyrelsens hemsida för mer information.

I förarbetet till den nya föreskriften (Översyn av läkarnas specialistindelning) föreslogs definierandet av en gemensam kunskapsbas för de internmedicinska basspecialiteterna  (tidigare benämnt "common trunk") för att bl a klara primärjoursuppdraget och primärt handlägga vanliga tillstånd från angränsande specialiteter inom såväl sluten- som öppenvård.  

Kardiologföreningen har därmed under år 2015 tillsammans med övriga internmedicinska specialistföreningar utarbetat en gemensam kunskapsbas vars syfte är att utgöra en vägledning under ST-utbildningen. Den gemensamma kunskapsbasen är en kompetensbeskrivining uppdelad i ämnesområden som även ger råd om vilken kunskapsnivå som bör uppnås ("självständigt handlägga" eller "initialt handlägga"). Du hittar dokumentet i sin helhet nedan.

Målbeskrivningar för Kardiologi: